stratford army engine plant rob dobi 2009, robdobi@gmail.com

1.jpg (381654 bytes)

2.jpg (277448 bytes)

3.jpg (266992 bytes)

4.jpg (303560 bytes)

5.jpg (285288 bytes)

6.jpg (299781 bytes)

7.jpg (265078 bytes)

8.jpg (281254 bytes)

9.jpg (399572 bytes)

10.jpg (448448 bytes)

11.jpg (269597 bytes)

12.jpg (395865 bytes)

13.jpg (296671 bytes)

14.jpg (471233 bytes)

15.jpg (504327 bytes)

16.jpg (459004 bytes)

17.jpg (375370 bytes)

18.jpg (282028 bytes)

19.jpg (229069 bytes)

20.jpg (357276 bytes)

21.jpg (448519 bytes)

22.jpg (136601 bytes)                          26.jpg (182129 bytes)

24.jpg (182076 bytes)                          25.jpg (130378 bytes)

27.jpg (192445 bytes)                          28.jpg (153108 bytes)